Statut PSF

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

 

 

 

STATUT

 

Stowarzyszenia

 

„Podlaskie Stowarzyszenie Fotograficzne"

 

 

ROZDZIAŁ I


Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Podlaskie Stowarzyszenie Fotograficzne i w dalszej treści niniejszego statutu zwane jest „Stowarzyszeniem".

 

§ 2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla wsparcia wszelkich działań, procesów, zjawisk, osób oraz idei, dla których fotografia jest istotnym elementem ich zaistnienia, wspomożenia, trwania i rozwoju.

 

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Białystok. Swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

 

§ 5

Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

§ 7

Działalność Stowarzyszenia oparta jest o pracę społeczną członków.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i środki działania

 

 

§ 8

Celami działania Stowarzyszenia są:

 

1.      Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o fotografii jako jednej z dziedzin kultury i sztuki.

2.      Zrzeszanie fotografów amatorów, osób zajmujących się szeroko rozumianą działalnością fotograficzną.

3.      Działanie na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu fotograficznego poprzez udzielanie pomocy w organizowaniu szkoleń, konkursów, wystaw, plenerów członkom Stowarzyszenia, jednostkom kulturalnym i oświatowym, przedsiębiorstwom, organizacjom społecznym i jednostkom samorządowym.

4.      Reprezentowania ruchu fotograficznego wobec władz administracyjnych i samorządowych.

5.      Popularyzowanie i dokumentowanie za pomocą fotografii walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych Polski ze szczególnym uwzględnieniem regionu Polski północno- wschodniej.

6.      Propagowanie poprzez fotografię działań na rzecz czystości ekologicznej Polski północno- wschodniej oraz zachowanie jej walorów przyrodniczo - krajobrazowych.

7.      Propagowanie poprzez fotografię działań na rzecz ochrony dóbr kultury.

8.      Działania na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy transgranicznej poprzez rozwijanie kontaktów i wymianę doświadczeń z organizacjami o podobnych celach w krajach UE i państw Euroregionu Niemen.

9.      Ochrona swobody wypowiedzi i ochrona praw autorskich.

10.  Ochrona dorobku fotografii Polski północno- wschodniej.

 

§ 9

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 

 1. Inspirowanie i wspieranie działalności wszystkich członków.
 2. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
 3. Promocję fotografii, a w szczególności:

a)      inicjowanie publikacji i wydawnictw,

b)      organizowanie wystaw, konkursów, sympozjów, plenerów, odczytów i innych imprez kulturalnych mających na celu propagowanie fotografii jako dziedziny sztuki.

 1. Organizowanie szkoleń i kursów w dziedzinie fotografii, wspieranie edukacji fotograficznej oraz doskonalenia umiejętności,
 2. Współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, instytucjami kultury i oświaty oraz innymi stowarzyszeniami twórczymi i organizacjami społecznymi.
 3. Występowanie z wnioskami do właściwych władz i urzędów w sprawach ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz ochrony dóbr kultury.
 4. Organizowanie spotkań i wymiana doświadczeń członków Stowarzyszenia z kołami, sekcjami fotograficznymi z terenu Polski i organizacjami fotograficznymi z innych krajów.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Członkowie - prawa i obowiązki

 

 

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie posiada członków:

a)      zwyczajnych,

b)      wspierających,

c)      honorowych.

 

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, w pełni zdolna do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, posiadająca obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia), która:

 

 1. Pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w realizacje celów Stowarzyszenia.
 2. Złoży deklarację członkowską.
 3. Przedstawi pisemną opinię dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

 

§ 12

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i opinii, na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 

§ 14

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.

 

§ 15

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 

§ 16

Członkowie honorowi są ustanawiani decyzją Zarządu na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.

 

§ 17

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

 

§ 18

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
 2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Propagowania działalności Stowarzyszenia.
 4. Regularnego opłacania składek.

 

§ 19

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

 

§ 20

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 21

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 22

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. Wykluczenia przez Zarząd:

a)      z powodu łamania statutu, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia,

b)      z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

c)      z powodu niepłacenia składek za okres  6 miesięcy,

 1. Na pisemny wniosek 3 członków Stowarzyszenia, z w/w powodów,
 2. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 3. Śmierci członka  lub utraty osobowości prawnej w przypadku osób prawnych.

 

§ 23

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w terminie do 14 dni od otrzymania decyzji. Decyzja Sądu Koleżeńskiego może być zaskarżona do Walnego Zebrania Członków, na wniosek zainteresowanego w terminie do 7 dni od daty otrzymania decyzji o odwołaniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Władze Stowarzyszenia

 

 

§ 24

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński,

 

§ 25

Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Programowa działająca na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.

 

§ 26

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 1 rok, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Jednakże istnieje możliwość głosowania tajnego. Decyzję o rodzaju głosowania podejmują uczestnicy Walnego Zebrania Członków poprzez głosowanie jawne.

 

§ 27

Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kadencje.

 

§ 28

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§ 29

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a)      z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b)      z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 

§ 30

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

§ 31

Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 21 dni przed terminem Zebrania.

 

§ 32

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

§ 33

Uchwały Walnego Zebranie Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.

 

§ 34

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. Uchwalanie zmian statutu,
 3. Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. Uchwalanie regulaminu Zarządu,
 7. Uchwalanie budżetu,
 8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 9. Odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 10. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 11. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 12. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 13. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 14. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,

 

§ 35

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 

§ 36

Zarząd składa się z Prezesa, jednego Zastępcy, Skarbnika, Sekretarza oraz jednego Członka.

 

§ 37

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

 

§ 38

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. Sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, od wysokości 20 PLN.
 6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. Przyjmowanie i skreślanie członków,

 

§ 39

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

 

§ 40

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza.

 

§ 41

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
 3. Prawo żądania zwołania Walnego Zebraniu Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

 

§ 42

Sąd Koleżeński składa się z Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza.

 

§ 43

Członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia, z wyłączeniem Walnego Zebrania.

 

§ 44

Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie, większością głosów.

 

§ 45

Kompetencje Sądu Koleżeńskiego:

 1. Rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu przez członków Stowarzyszenia,
 2. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,
 3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

 

§ 46

Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc. Postępowanie zamyka wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru.

 

§ 47

Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zebrania Członków w terminie do 14 dni od daty podania orzeczenia do publicznej wiadomości.

 

§ 48

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary:

 1. Upomnienia,
 2. Zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 3 miesięcy do 6 miesięcy,
 3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 

§ 49

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

ROZDZIAŁ V

 

Majątek i Fundusze

 

 

§ 50

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. Ze składek członkowskich,
 2. Darowizn, spadków, zapisów,
 3. Dochodów z własnej działalności statutowej,
 4. Dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia;
 5. Dotacji i ofiarności publicznej.

 

§ 51

Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

 

§ 52

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 53

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

§ 54

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli we wszelkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego członków.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Postanowienia końcowe

 

§ 55

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 56

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

§ 57

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.