Statut PSF

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

STATUT

\r\n

 

\r\n

Stowarzyszenia

\r\n

 

\r\n

„Podlaskie Stowarzyszenie Fotograficzne"

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

ROZDZIAŁ I

\r\n


Postanowienia ogólne

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

§ 1

\r\n

Stowarzyszenie nosi nazwę Podlaskie Stowarzyszenie Fotograficzne i w dalszej treści niniejszego statutu zwane jest „Stowarzyszeniem".

\r\n

 

\r\n

§ 2

\r\n

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla wsparcia wszelkich działań, procesów, zjawisk, osób oraz idei, dla których fotografia jest istotnym elementem ich zaistnienia, wspomożenia, trwania i rozwoju.

\r\n

 

\r\n

§ 3

\r\n

Siedzibą Stowarzyszenia jest Białystok. Swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

\r\n

 

\r\n

§ 4

\r\n

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

\r\n

 

\r\n

§ 5

\r\n

Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

\r\n

 

\r\n

§ 6

\r\n

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

\r\n

 

\r\n

§ 7

\r\n

Działalność Stowarzyszenia oparta jest o pracę społeczną członków.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

ROZDZIAŁ II

\r\n

 

\r\n

Cele i środki działania

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

§ 8

\r\n

Celami działania Stowarzyszenia są:

\r\n

 

\r\n

1.      Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o fotografii jako jednej z dziedzin kultury i sztuki.

\r\n

2.      Zrzeszanie fotografów amatorów, osób zajmujących się szeroko rozumianą działalnością fotograficzną.

\r\n

3.      Działanie na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu fotograficznego poprzez udzielanie pomocy w organizowaniu szkoleń, konkursów, wystaw, plenerów członkom Stowarzyszenia, jednostkom kulturalnym i oświatowym, przedsiębiorstwom, organizacjom społecznym i jednostkom samorządowym.

\r\n

4.      Reprezentowania ruchu fotograficznego wobec władz administracyjnych i samorządowych.

\r\n

5.      Popularyzowanie i dokumentowanie za pomocą fotografii walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych Polski ze szczególnym uwzględnieniem regionu Polski północno- wschodniej.

\r\n

6.      Propagowanie poprzez fotografię działań na rzecz czystości ekologicznej Polski północno- wschodniej oraz zachowanie jej walorów przyrodniczo - krajobrazowych.

\r\n

7.      Propagowanie poprzez fotografię działań na rzecz ochrony dóbr kultury.

\r\n

8.      Działania na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy transgranicznej poprzez rozwijanie kontaktów i wymianę doświadczeń z organizacjami o podobnych celach w krajach UE i państw Euroregionu Niemen.

\r\n

9.      Ochrona swobody wypowiedzi i ochrona praw autorskich.

\r\n

10.  Ochrona dorobku fotografii Polski północno- wschodniej.

\r\n

 

\r\n

§ 9

\r\n

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

\r\n

 

\r\n
  \r\n
 1. Inspirowanie i wspieranie działalności wszystkich członków.
 2. \r\n
 3. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
 4. \r\n
 5. Promocję fotografii, a w szczególności:
 6. \r\n
\r\n

a)      inicjowanie publikacji i wydawnictw,

\r\n

b)      organizowanie wystaw, konkursów, sympozjów, plenerów, odczytów i innych imprez kulturalnych mających na celu propagowanie fotografii jako dziedziny sztuki.

\r\n
  \r\n
 1. Organizowanie szkoleń i kursów w dziedzinie fotografii, wspieranie edukacji fotograficznej oraz doskonalenia umiejętności,
 2. \r\n
 3. Współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, instytucjami kultury i oświaty oraz innymi stowarzyszeniami twórczymi i organizacjami społecznymi.
 4. \r\n
 5. Występowanie z wnioskami do właściwych władz i urzędów w sprawach ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz ochrony dóbr kultury.
 6. \r\n
 7. Organizowanie spotkań i wymiana doświadczeń członków Stowarzyszenia z kołami, sekcjami fotograficznymi z terenu Polski i organizacjami fotograficznymi z innych krajów.
 8. \r\n
\r\n

 

\r\n

 

\r\n

ROZDZIAŁ III

\r\n

 

\r\n

Członkowie - prawa i obowiązki

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

§ 10

\r\n
  \r\n
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. \r\n
 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 4. \r\n
 5. Stowarzyszenie posiada członków:
 6. \r\n
\r\n

a)      zwyczajnych,

\r\n

b)      wspierających,

\r\n

c)      honorowych.

\r\n

 

\r\n

§ 11

\r\n

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, w pełni zdolna do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, posiadająca obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia), która:

\r\n

 

\r\n
  \r\n
 1. Pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w realizacje celów Stowarzyszenia.
 2. \r\n
 3. Złoży deklarację członkowską.
 4. \r\n
 5. Przedstawi pisemną opinię dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
 6. \r\n
\r\n

 

\r\n

§ 12

\r\n

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i opinii, na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

\r\n

 

\r\n

§ 13

\r\n

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

\r\n

 

\r\n

§ 14

\r\n

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.

\r\n

 

\r\n

§ 15

\r\n

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

\r\n

 

\r\n

§ 16

\r\n

Członkowie honorowi są ustanawiani decyzją Zarządu na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.

\r\n

 

\r\n

§ 17

\r\n

Członkowie zwyczajni mają prawo:

\r\n
  \r\n
 1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. \r\n
 3. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 4. \r\n
 5. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 6. \r\n
 7. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 8. \r\n
\r\n

 

\r\n

§ 18

\r\n

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

\r\n
  \r\n
 1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
 2. \r\n
 3. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. \r\n
 5. Propagowania działalności Stowarzyszenia.
 6. \r\n
 7. Regularnego opłacania składek.
 8. \r\n
\r\n

 

\r\n

§ 19

\r\n

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

\r\n

 

\r\n

§ 20

\r\n

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

\r\n

 

\r\n

§ 21

\r\n

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

\r\n

 

\r\n

§ 22

\r\n

Utrata członkostwa następuje na skutek:

\r\n
  \r\n
 1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. \r\n
 3. Wykluczenia przez Zarząd:
 4. \r\n
\r\n

a)      z powodu łamania statutu, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia,

\r\n

b)      z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

\r\n

c)      z powodu niepłacenia składek za okres  6 miesięcy,

\r\n
  \r\n
 1. Na pisemny wniosek 3 członków Stowarzyszenia, z w/w powodów,
 2. \r\n
 3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 4. \r\n
 5. Śmierci członka  lub utraty osobowości prawnej w przypadku osób prawnych.
 6. \r\n
\r\n

 

\r\n

§ 23

\r\n

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w terminie do 14 dni od otrzymania decyzji. Decyzja Sądu Koleżeńskiego może być zaskarżona do Walnego Zebrania Członków, na wniosek zainteresowanego w terminie do 7 dni od daty otrzymania decyzji o odwołaniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

ROZDZIAŁ IV

\r\n

 

\r\n

Władze Stowarzyszenia

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

§ 24

\r\n

Władzami Stowarzyszenia są:

\r\n
  \r\n
 1. Walne Zebranie Członków,
 2. \r\n
 3. Zarząd,
 4. \r\n
 5. Komisja Rewizyjna,
 6. \r\n
 7. Sąd Koleżeński,
 8. \r\n
\r\n

 

\r\n

§ 25

\r\n

Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Programowa działająca na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.

\r\n

 

\r\n

§ 26

\r\n

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 1 rok, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Jednakże istnieje możliwość głosowania tajnego. Decyzję o rodzaju głosowania podejmują uczestnicy Walnego Zebrania Członków poprzez głosowanie jawne.

\r\n

 

\r\n

§ 27

\r\n

Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kadencje.

\r\n

 

\r\n

§ 28

\r\n

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

\r\n

 

\r\n

§ 29

\r\n

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

\r\n

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

\r\n

a)      z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

\r\n

b)      z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

\r\n

 

\r\n

§ 30

\r\n

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

\r\n

 

\r\n

§ 31

\r\n

Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 21 dni przed terminem Zebrania.

\r\n

 

\r\n

§ 32

\r\n

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

\r\n

 

\r\n

§ 33

\r\n

Uchwały Walnego Zebranie Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.

\r\n

 

\r\n

§ 34

\r\n

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

\r\n
  \r\n
 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. \r\n
 3. Uchwalanie zmian statutu,
 4. \r\n
 5. Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 6. \r\n
 7. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 8. \r\n
 9. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 10. \r\n
 11. Uchwalanie regulaminu Zarządu,
 12. \r\n
 13. Uchwalanie budżetu,
 14. \r\n
 15. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 16. \r\n
 17. Odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 18. \r\n
 19. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 20. \r\n
 21. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 22. \r\n
 23. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 24. \r\n
 25. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 26. \r\n
 27. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,
 28. \r\n
\r\n

 

\r\n

§ 35

\r\n

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

\r\n

 

\r\n

§ 36

\r\n

Zarząd składa się z Prezesa, jednego Zastępcy, Skarbnika, Sekretarza oraz jednego Członka.

\r\n

 

\r\n

§ 37

\r\n

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

\r\n

 

\r\n

§ 38

\r\n

Do kompetencji Zarządu należy:

\r\n
  \r\n
 1. Realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. \r\n
 3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 4. \r\n
 5. Sporządzanie planów pracy i budżetu,
 6. \r\n
 7. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 8. \r\n
 9. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, od wysokości 20 PLN.
 10. \r\n
 11. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 12. \r\n
 13. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 14. \r\n
 15. Przyjmowanie i skreślanie członków,
 16. \r\n
\r\n

 

\r\n

§ 39

\r\n

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

\r\n

 

\r\n

§ 40

\r\n

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza.

\r\n

 

\r\n

§ 41

\r\n

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

\r\n
  \r\n
 1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. \r\n
 3. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
 4. \r\n
 5. Prawo żądania zwołania Walnego Zebraniu Członków oraz zebrania Zarządu,
 6. \r\n
 7. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 8. \r\n
 9. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 10. \r\n
\r\n

 

\r\n

§ 42

\r\n

Sąd Koleżeński składa się z Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza.

\r\n

 

\r\n

§ 43

\r\n

Członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia, z wyłączeniem Walnego Zebrania.

\r\n

 

\r\n

§ 44

\r\n

Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie, większością głosów.

\r\n

 

\r\n

§ 45

\r\n

Kompetencje Sądu Koleżeńskiego:

\r\n
  \r\n
 1. Rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu przez członków Stowarzyszenia,
 2. \r\n
 3. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,
 4. \r\n
 5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 6. \r\n
\r\n

 

\r\n

§ 46

\r\n

Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc. Postępowanie zamyka wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru.

\r\n

 

\r\n

§ 47

\r\n

Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zebrania Członków w terminie do 14 dni od daty podania orzeczenia do publicznej wiadomości.

\r\n

 

\r\n

§ 48

\r\n

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary:

\r\n
  \r\n
 1. Upomnienia,
 2. \r\n
 3. Zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 3 miesięcy do 6 miesięcy,
 4. \r\n
 5. Wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 6. \r\n
\r\n

 

\r\n

§ 49

\r\n

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

\r\n

 

\r\n

ROZDZIAŁ V

\r\n

 

\r\n

Majątek i Fundusze

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

§ 50

\r\n

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

\r\n
  \r\n
 1. Ze składek członkowskich,
 2. \r\n
 3. Darowizn, spadków, zapisów,
 4. \r\n
 5. Dochodów z własnej działalności statutowej,
 6. \r\n
 7. Dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia;
 8. \r\n
 9. Dotacji i ofiarności publicznej.
 10. \r\n
\r\n

 

\r\n

§ 51

\r\n

Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

\r\n

 

\r\n

§ 52

\r\n

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

\r\n

 

\r\n

§ 53

\r\n

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

\r\n

 

\r\n

§ 54

\r\n

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli we wszelkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego członków.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

ROZDZIAŁ VI

\r\n

 

\r\n

Postanowienia końcowe

\r\n

 

\r\n

§ 55

\r\n

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

\r\n

§ 56

\r\n

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

\r\n

 

\r\n

§ 57

\r\n

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

\r\n

 

\r\n